Portrait of Z. D. R. (Lady in Blue)
Ilya Mashkov, 1927