Portrait of Duchess Ursula Mniszek
Dmitry Levitsky, 1782