Lady Getting Tattooed

Lady Getting Tattooed
Tsukioka Yoshitoshi, 1880s