Zhenskiy Portrait

Женский портрет (Woman's portrait)
Коробейников Вячеслав (Vyacheslav Korobeinikov), 2010