Zhongzi xuande hao

Zhongzi xuande hao 
Jin Meisheng, 1960s