Crouching Tahitian

Crouching Tahitian girl
Paul Gauguin, 1892