Snow Mountain

Snow Mountain
Enamoto Chikatoshi, 1920s