Day after day, life becomes even happier!
(S Kazhdim dnem vse radostnee zhit'!)
Soviet era, 20th century